Blog - Ingredient: nutmeg, preferably freshly ground